แนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. ภายใต้ตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานฉลากวิ่งแวดล้อมและคำประกาศสิ่งแวดล้อม: การประกาศรับรองตนเองด้านสิ่งแวดล้อม (ฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่ 2) (ISO-14021: 2016) เพื่อให้การประเมินและการสื่อสารความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในมุมมองผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ปตท. และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ กลุ่ม ปตท. เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง อันจะทำให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของ ปตท. ผ่านมุมมองด้านผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับการจัดการ ปตท. (PTT INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM) ในด้านของการสนับสนุน SUSTAINABILITY FRAMEWORK ตลอดจนสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมมีความเป็นเลิศในทุกมิติ ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมสีเขียวไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์

 

วัตถุประสงค์ OBJECTIVES

        แนวทางการรับรองผลิตภัณฑ์ (สินค้าหรือบริการ) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. ภายใต้ตราสัญลักษณ์ GREEN FOR LIFE ฉบับนี้ ถูกจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมิน และสื่อสารความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในมุมมองผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ปตท. และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของกลุ่ม ปตท. เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกระบวนการออกฉลากสิ่งแวดล้อมและรับรองตนเองของกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้เพื่อ

  • พัฒนากระบวนการวิเคราะห์และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงพัฒนา และสื่อสารให้สาธารณชนทราบถึงผลิตภัณฑ์กลุ่ม ปตท. ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านสุขภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. และระบบการจัดการ ปตท. (PTT INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM)
  • สนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่ม ปตท.
Loading...